حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

"جانا" زنی آرام، از قبایل تنهای خداوندی...

...داشتیم

حرف خودمان را می‌زدیم

که تو

ناگهان زیبا شدی

و کوه‌ها

پژواک قلب مرا

در کافه‌های کوهپایه

در چشم‌های آینهٔ روبه‌رویت

در آه‌های پنهانی‌ام

بارها فریاد کشیدند.


از زیبایی ات که بر می‌گشتم

دست‌هایم

بوی خوش زن گرفته بودند

آنقدر خوب

که تمام مسیر

به چهرهٔ تو فکر می‌کردم

که باران و نسیم

به نوازش بوسه‌اش افتاده بودند

تا کینهٔ مرا از بهار

تازه‌تر کنند.


از جای قدم‌هایت

-بر سنگفرش خیابان وداع-

              که بر می‌گشتم

ریسمان سبز کفش‌هایت

بند‌بند دلم را

             می‌کشید و

می‌برد و می‌مُردم.


از آخرین نگاه ابتلا که برگشتم

تو

با من بودی و

خودت، تنها می‌رفتی.

و سایه‌ٔ نازکِ اندامت،

عطری که در دستان سجده‌ام

گل‌های سجاده را

رو به قبله می‌کنند،

صدایت

که زیر گوشم

لباس‌ از تن می‌گرفت،

و نفس‌هایت، که. . .


بیا

حرف خودمان را بزنیم:جانا!

تو، دختر کدام‌یک از نوادگان خدا هستی؟...

پ.ن

از آدم‌های ساده

        می‌ترسم!

ساده‌ها

بی‌دلیل می‌روند...  • روح‌الله حبیبی‌پور