حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

...من شبو زنده نگه می دارم🎵

تو

تنها به زیبایی ات فکر می کردی؛

نمی دانستی

                 خاطرات

هرچه کوتاه تر باشند

سخت تر

از خلوت عابران تنها

دست می کشند! 


به ترس فردای یائسگی ات

                   فکر می کردی،

و نمی فهمیدی

اندامت

تنها در قاب یک جفت چشم

موزۀ جاودانگی را

اعتبار می بخشند! 


تو

و تمام زنانی که

                   شهر را

با حیاط خلوت دبیرستان شان

اشتباه گرفته اند، 

                   هرگز نخواهید فهمید

آزادی

      میدانی نیست

که مردان جنوب شهر دلتنگی را

به جاده های رهایی از دنیا

می رساند! 


تو و تمام زنانی که

پیاده رو ها را

به حاشیۀ نیمه روشن آباژورها

کشیده اید، 

              نمی توانید

دکمۀ لباس خواب مردان خسته را

آزادتر بدوزید! 
آنکه

    شب ها

زیر بال دردهایش

به سینای خواب پر می کشد

صبح

با پنبۀ مرده شور

         بیدار می شود؛

امّا

با نوازش "تشنگان آغوش مجازی"

هــرگـز!...

پ. ن

هر نثر پلّکانی که در لفافی شاعرانه پیچیده می شود، لزوماً شعرسپید نیست؛ چنانکه هر انسان نجیبه ای که زیبایی اش را لباس برهنگی می پوشاند، زن. 


 مُردگانی که نیمه کاره دفن می شوند، جسدهای  آزادی نیستند!... 


  • روح‌الله حبیبی‌پور