حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

با خود شما هستم! حتی شمایی که رهگذرید...


اگه برای کسی اونقدر عزیز بودید که از حرف یا رفتارتون طوری رنجید که بی اختیار زد و دلتون رو شکست، حتما بهش فرصت بدید دلتون رو به دست بیاره! شاید آدم با وجدانی بود و مریض شد! شما که از درون آدما خبر ندارید! شاید وجدانش خفه ش کرد! وجدان آدمایی که از شما میرنجن خیلی باهاشون بی رحمه! 

اگه فکر میکنید آدمایی که بود و نبودشون براتون بی اهمیته از این قاعده مستثنا هستن، این خطای شما خیلی بزرگتر از گناه احتمالی اوناست!

در ضمن به هیچ وجه دور و بر آدمایی که تنهایی غیرطبیعی دارن نگردید! اونا خیلی وقته که به جز خدا کسی رو ندارن...


  • روح‌الله حبیبی‌پور