حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

آدمی که غربتش از مرگ طولانی‌تره...🎵


به شهری می‌اندیشم

             حوالی بی‌هوای خواب‌ها

با خیابان‌هایی

خالی از تردّدِ انجام

کوچه‌هایی

مملو از بیداری اشباح؛

و خانه‌هایی بی در و پنجره،

دیوار به دیوارِ کوتاهِ همسایگانی

صمیمی‌تر از

            خاک باران‌خوردهٔ روستا.


به خانه‌ای حقیر

با اتاقکی ساده،

سرد،

        اما

پاک و سفید و یک‌دست

                     می‌اندیشم؛

در گریز

از این اقیانوس ناآرام انسانی

این خلیجِ کران تا کران درد و رنج؛

و خوب می‌دانم

اینجا آخرین جزیرهٔ دنیاست

که جز ناخدای مرگ

                                کسی

مرا به آن‌سوی آب‌ها نخواهد برد.و تو

ای زیباترین دردِ پایانی‌ِ خواستن!

تا می‌توانی

نامهربان صمیمی من باش

که از هرچه آمد و رفتن است

زخمِ کارکشته‌ای، بر تبسّمِ ناگهانِ جگر دارم...

  • روح‌الله حبیبی‌پور