حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

برشی از سیاههٔ موهومی کوتاه، به پیوستی دور از ارتباط...


...زن به میز انتهایی کافه اشاره کرد که کنار پنجرهٔ پاییزی بالکن قرار داشت، و هوای خاطره‌ای تلخ را برایش تازه می‌کرد. و مرد با لبخندی که بنا داشت همیشه لحظه را برایشان شیرین کند، از تابستان آینده گفت و با او قرار آرامش گذاشت.
زن با نگرانی از اتفاقات نیافتادهٔ آینده پرسید و مرد با لبخندی که در لحظه نفس می‌کشید، دست اعتمادی را که سال‌ها از زن فاصله داشت، گرفت و به سر میزشان دعوت کرد.
هنوز درخت‌ها پائیز بودند و حرفی از ارقام حقیر پایان ماه به میان نیامده بود که زن سر صحبت را با زبان بزرگترهای دیگر، از عادتی که سالیان سال با آن زندگی کرده بود باز کرد. اینکه برای اعتماد به آرامش آینده باید به اعداد تکیه کرد و یقین داشت که از صفر تا بی‌نهایت آسایش را باید مقرر کرد؛ آنگونه که از کودکی تا نوجوانی و از نوجوانی تا آنجایی که در جوانی به‌سر می‌بُرد، همیشه چشم‌انتظار عدد واریزی مقرری به حساب سعادت دنیایی، برای داشتن‌هایش برنامه می‌ریخت و امید داشت که سعادت متکی بر ارقام مقرر، با مرور عمر و شأن و جایگاه دنیایی آدم‌ها ارتقاء پیدا می‌کنند؛ و او می‌تواند تارهای سپید را زیر رنگ‌موی با ارزش‌تری پنهان کند، یا خانه‌ای داشته باشد که دیوار گرم اتاق‌هایش کمی دورتر از هم می‌ایستند.
زن، انسان خوبی بود. و مرد که دیگر لبخندهایش از لعاب غم رنگ گرفته بود، کم‌کم فاصله‌اش از تنفس خوشبختی در لحظه بیشتر و بیشتر شد، تا اینکه خود را شریک خاطرات تلخ و تازهٔ زن دید.
مرد، آدم بدی نبود. و زن که تنها بیماری افراد را به‌رویشان نمی‌کشید و فهمیده بود او تا آخر زمستان بار دوشش را از حقوق دیگران سبک می‌کند، بارها در پرده و شبی بی‌پرده مرد را به باد انتقاد فقر گرفت و او را با خطی ساده در هم کوبید!
مرد، زن را عاشقانه دوست داشت. و می‌دانست که خداوند او را از دوستانش می‌داند و یقین داشت که خانهٔ تابستانی‌اش را با تنها زن دنیا شریک می‌شود. اما زن که عادت داشت به ارقام پایان ماه فکر کند، به ضعف و حقارت مردی فکر می‌کرد که ادعا می‌کند دوست خداست و عادت ندارد برای سعادتش به عدد ثابتی تکیه کند.

مرد، همیشه زن را عاشقانه دوست دارد و زن نمی‌تواند به مرد حقیر و ضعیف اعتماد کند.
زن، بی‌آنکه مرد را قضاوت کند، او را در خودش به دار می‌کشد و مرد بی‌آنکه بداند چگونه، می‌میرد.

زمستان است...

پ.ن:

...عصیان دیرینهٔ بشر
                         طغیان می‌کند
و بت‌های بی‌زبان را
سادگی کهنهٔ ابراهیم، در هم می‌شکند!...

  • روح‌الله حبیبی‌پور