حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

من به غم‌هام عادتی دیرینه دارم...


...گاهی هم
از دست هایم بپرس!
که دور از تو
          با سینه‌ام چه می کنند.
از سرم سؤال کن!
که زادگاه کودکان دردند و

چشم ها
که مات آینهٔ شیشهٔ ساعت‌اند.

از من بپرس رانیا!
چگونه
سرم را به زندگی گرم می‌کنم
تا نبودنت
پای آدم‌برفی‌ها را
به گلویم باز نکند.

از من بپرس!
چگونه می‌شود
به چشمانی که، هر شب
- پیش از خواب -
به تاریکی فکر می‌کنند
اعتماد داشته باشم؟

بارها پیش آمده
می‌خواهم از خواب برخیزم
اما
تو روبرویم ایستاده‌ای و
گیسوانت را شانه می‌کشی.
اما
- فقط در خواب - رانیا!

بگو!
تا کجای این مسیر، باید
با خودم
به‌جای تو هم زندگی کنم؟
مگر
      با دست‌هایت
چند خیابان فاصله دارم؟


غمگینم.
غمگین‌تر از
زنی که، کنار پنجره
به خنده‌های بی‌دلیل کودکی‌اش
فکر می‌کند
و زیبایی‌اش را از یاد می‌برد...

  • روح‌الله حبیبی‌پور