حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

مرده‌گان، با خاطرات روزهای آخرشان مردگی می‌کنند...

همیشه از اینکه منع کسی رو بکنم یا عملکرد کسی رو نقد کنم بدم میومد! یه جور احساس منزجر کننده‌ایه وقتی می‌بینی یکی دم به دقیقه از این و اون و زمین و آسمون ایراد میگیره و از حد تحمل آدمای اطرافش خارج میشه، هم حالتو بهم میزنه و هم دلت برای ضعیف بودنش میسوزه! همیشه از اینکه حال کسی رو بهم بزنم یا دل کسی برام بسوزه، حتی فکرشم مغزمو جوش میاوُرد!
فکرشو که میکنم میبینم شدم همون آدمی که به هرچیزی ایرادی وارد میکنه و با هر کنشی واکنش داره! اونقدر که حالم از خودم بهم میخوره و دلم به حال. . . راستش دلم برای خودم نمیسوزه! اما برای خودم دلتنگم! برای روزگاری که نشد تو کارم نبود و آدم قدرتمندی بودم! حالا شدم کسی که هر لحظه ممکنه امیدش از زندگی قطع بشه! آدمی که تنها انگیزه‌ش برای زندگی از دستش خسته شده و دیگه داره کم‌کم ازش قطع امید میکنه!
من هیچوقت این روزا رو یادم نمیره، ولی روزگار منو فراموش میکنه دخترم!...
  • روح‌الله حبیبی‌پور