حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود

انسان ندامتی‌ست میان دو اشتباه

حدود


ز اســــرار دهـــانـی حــــرف چـــنـدی کــرده‌ام انــشـــاء
به‌جـز شـخـص عـدم بی‌دل ‌که‌ می‌فهـمد زبانـم‌ را؟
-بـی‌دل دهـلوی-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مطاب فاقدِ نامِ ذیل، ارتکاب طبع خودم هستند و
مخاطب خاصی ندارند...
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبقه بندی موضوعی

بعدازخوابِ جمعه بعدازظهر، تا قبل‌از بیداریِ صبحِ جمعه

...

- برید توو! سرما می‌خورید!

+ توو گرمه؛ می‌ترسم خوابم بگیره!

امروز تنهایی مرگو چشیدم! یه آن بود؛ ولی عجب سخت بود! به هارت و پورتم نیگاه نکنید! اگه "فخری" زودتر از من بره چی‌کار کنم؟! من بدون اون یه روزم دووم نمیارم! اینو خودم می‌دونم!

- اونم مثل شماست!

+ نه! اون مثل من ترسو نیست!

- عاشق که ترسو نمی‌شه بابا!

+ من از جدایی می‌ترسم "زینب"! عاشق همیشه از جدایی می‌ترسه!

- چرا همینو بهش نمی‌گید؟! امروزو دیدین؟!

+ آره! انگار داشت خفه می‌شد!

- ترسیده بود!

+ از چی؟!

- از این‌که عشقش توو دلتون نباشه! ترس اون این‌جوریه دیگه!

+ باید جلوی زبون بی‌پدر و مادرمو بگیرم!

- بهش بگید!

+ چیو؟! زبون بی‌پدر و مادرمو؟!...

«میهمان داریم»پ.ن
...
  • روح‌الله حبیبی‌پور